služby

naše notářská kancelář poskytuje klientům Následující služby

Notářské zápisy jsou veřejnými listinami, které při dodržení všech formálních i obsahových náležitostí jsou právními předpisy nadány veřejnou vírou. Není-li dokázán opak, vychází se z pravdivosti toho, co je v takových listinách osvědčeno nebo potvrzeno.

DĚDICTVÍ

JUDr. Hana Kasalová, notářka se sídlem v Benešově, je soudní komisařkou  pověřenou v řízení o pozůstalosti pro obvod Okresního soudu v Benešově. Způsob pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti je v tomto obvodu založen na časovém systému  v závislosti na datu úmrtí.   Soudem jsou ji přidělena úmrtí zůstavitelů ve dnech 2., 7., 12., 17., 22., 27., každého kalendářního měsíce a 31. července.

ZÁVĚTI, VYDĚDĚNÍ A USTANOVENÍ SPRÁVCŮ DĚDICTVÍ

Závěť je pořízením o majetku pro případ smrti, které může do budoucna předejít sporům mezi dědici. Závěť sepsaná ve formě notářského zápisu je spolehlivou cestou k naplnění vůle zůstavitele. Její originál je uložen u notáře a je elektronicky evidován v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Nejen závěti, ale i dědické smlouvy, dovětky, prohlášení o vydědění, zřeknutí se dědického práva, povolání správce pozůstalosti lze u notáře sepsat a zapsat do centrální evidence pořízení pro případ smrti.

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Notář je nestranný a umí sepsat smlouvu o nemovitostech a s nimi souvisejících vztazích tak, aby žádný z účastníků neutrpěl škodu na svých právech. Odměna notáře se sepsáním smlouvy spojená je stanovena notářským tarifem. Samozřejmostí je i vypracování příslušného návrhu na vklad vlastnického práva pro příslušný katastrální úřad a zastupování v tomto řízení.

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Zákon vyžaduje s ohledem na závažnost takového úkonu formu notářského zápisu při sepisování zakladatelských dokumentů kapitálových obchodních společností akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, ale též při důležitých změnách v životě takových společností (změny zakladatelských dokumentů a stanov, změny základního kapitálu.). Příslušné změny do obchodního rejstříku může notář provést v tomto případě v krátkém čase sám přímým zápisem.

DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Založení družstva, ale též změny stanov či zrušení družstva, jsou zásadně spojeny s pořízením notářského zápisu. Dochází-li k založení družstva, osvědčuje notář jak důležité skutečnosti z průběhu ustavující schůze, tak pořizuje notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schváleném znění stanov.

NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY

Notářská úschova má ochránit všechny účastníky kupní či jiné smlouvy, kdy výplata peněz závisí na splnění určitých podmínek. Notář tak minimalizuje riziko, že kupující zaplatí kupní cenu a nestane se vlastníkem nemovitosti  nebo kdy prodávající pozbude své vlastnické právo a neobdrží peněžní plnění. Notář je garantem toho, aby peníze z úschovy byly vyplaceny správné osobě po splnění sjednaných podmínek. Notářská úschova lze použít i na peněžní prostředky čerpané jako úvěr od banky.

ZÁSTAVNÍ SMLOUVY A REJSTŘÍK ZÁSTAV

Zástavní právo je institut, který má dvojí funkci, a to funkci zajišťovací a funkci uhrazovací. Funkce zajišťovací spočívá ve vytváření tlaku na dlužníka s cílem zabezpečit pro věřitele řádné a včasné plnění dlužníkova závazku. Zástavce, který dal svou věc do zástavy je si vědom nebezpečí, že v případě nesplnění závazku může o zástavu přijít.  V některých případech musí být zástavní smlouva uzavřena ve formě notářského zápisu, kdy je zástavou závod, věc hromadná, nemovitost nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí, anebo má-li vzniknout zástavní právo k movité věci až zápisem do rejstříku zástav. Notář Vám zástavní smlouvu sepíše a zajistí i její zápis do rejstříku zástav.

VÝSTUPY ZE SYSTÉMŮ CZECH POINT A ISVS

Notář vyhotoví veškeré výstupy ze systému Czech POINT a též z Informačního systému veřejné správy, a to výpisy z obchodních a dalších veřejných rejstříků, výpisy z živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z evidence Rejstříku trestů,   výpisy z bodového hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku a notář provádí i autorizovanou konverzi dokumentů.

NOTÁŘSKÉ ZÁPISY SE SVOLENÍM K VYKONATELNOSTI

Významným nástrojem prevence práva, tedy předcházení sporům, je notářský zápis obsahující svolení zavázané osoby s přímou vykonatelností.  Pokud bude pořízen notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, v případě že dlužník nedodrží podmínky, již není nutné absolvovat nalézací soudní řízení a na základě tohoto notářského zápisu lze vymáhat porušení povinnosti (např. vymáhat nezaplacení peněžité částky), a to v exekučním řízení nebo  soudním výkonem rozhodnutí. Uvedené notářské zápisy přispívají k působení na dlužníka s cílem přesvědčit ho o nutnosti dodržování smluvních závazků a dobrovolného plnění jeho povinností.

OVĚŘOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ

Notář ověřuje shodu opisu nebo kopie s originálem listiny (vidimace). Také ověřuje pravost podpisu žadatele na listině (legalizace).

MAJETKOVÉ SMLOUVY MANŽELŮ A SNOUBENCŮ

Majetek nabytý kterýmkoli z manželů za trvání manželství má až na výjimky povahu společného jmění manželů. Modifikací společného jmění manželů je možné jeho režim upravit, a to zúžením či rozšířením společného jmění manželů nebo lze ujednat režim odděleného jmění manželů či uzavřít předmanželskou smlouvu. Tato smlouva musí mít ze zákona formu notářského zápisu a lze ji uzavřít jak za trvání manželství, tak před manželstvím (tzv. předmanželská smlouva). Smyslem takové smlouvy je vyloučení majetkových sporů po zániku manželství či zohlednění rozdílu v majetkovém vstupu partnerů do manželství nebo zásluhách o získání majetku.

Notář může sepisovat i související listiny, jako např. návrhy na vklad práv zapisovaných do katastru nemovitostí, návrhy určené rejstříkovým soudům apod. Odměna notáře za sepsání notářského zápisu se určuje v souladu s vyhláškou o odměňování notářů pevně stanovenou částkou. Při sepsání souvisejících listin bude odměna smluvní, vycházející z advokátního tarifu.